Synology – Quản lý dữ liệu trong tương lai , Hybrid-Cloud