Trung tâm dữ liệu Synology C2 nằm ở đâu?

rung tâm dữ liệu Synology C2 được đặt tại Frankfurt, Đức. Các trung tâm dữ liệu mới hiện đang được xây dựng. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên Synology C2 sẽ chỉ còn trong trung tâm dữ liệu mà chúng được tải lên ban đầu.