Tôi có thể nâng cấp kế hoạch của mình bất cứ lúc nào nếu cần thêm không gian không?

Có, bạn có thể nâng cấp gói sao lưu của mình bất cứ khi nào cần thêm dung lượng, bất cứ lúc nào trong thời gian đăng ký của bạn. Nâng cấp gói là linh hoạt, vì bạn có thể nâng cấp gói của mình ngay lập tức hoặc lên lịch nâng cấp để có hiệu lực khi bắt đầu giai đoạn đăng ký tiếp theo.