Tại sao tôi không thể bị hủy đăng ký sao lưu C2 ?

Đăng ký hiện tại của bạn không thể bị hủy trong thời gian hoạt động. Tuy nhiên, bạn có thể ngừng gia hạn đăng ký của mình bằng cách vô hiệu hóa gia hạn đăng ký tự động trước ngày hết hạn. Xin lưu ý rằng một khi nó bị vô hiệu hóa, bạn vẫn sẽ hoàn thành bất kỳ thời gian nào còn lại trên đăng ký hiện tại của bạn. Bạn đủ điều kiện để chấm dứt dịch vụ Sao lưu C2 của bạn ngay lập tức. Xin lưu ý rằng khi chấm dứt dịch vụ, dữ liệu sao lưu của bạn sẽ bị xóa và dịch vụ Sao lưu C2 sẽ bị chấm dứt mà không có bất kỳ khoản hoàn trả nào trong khoảng thời gian còn lại.