Tại sao không thể xóa các tệp hoặc thư mục trên sản phẩm Synology?

Điều này thường xảy ra trên nền tảng Windows. Những lý do có thể là:

  1. Các tệp hoặc thư mục đã được tạo trên nền tảng Mac sử dụng các ký tự không hợp lệ không thể xử lý đúng cách trên Windows, chẳng hạn như dấu gạch chéo (/), dấu hai chấm (:), dấu chấm (.) Và dấu cách.
  2. Các tập tin hoặc thư mục đang được truy cập bởi người dùng khác.

Để giải quyết vấn đề này, hãy xóa các tệp hoặc thư mục như thế này trên nền tảng Mac hoặc kiểm tra nhật ký tại Menu chính> Trung tâm nhật ký để biết các kết nối hiện tại để xem liệu thư mục chia sẻ có chứa các tệp hoặc thư mục bạn muốn xóa đang được truy cập.