Synology có thể triển khai VPN ?

VPN (mạng riêng ảo) là một mạng riêng sử dụng cơ sở hạ tầng mạng công cộng (thường là Internet) để cung cấp các kết nối an toàn và được mã hóa để truyền dữ liệu. Các doanh nghiệp thường triển khai VPN để cung cấp phương thức cho nhân viên truy cập an toàn vào máy chủ hoặc các tài nguyên khác trong mạng riêng của công ty ngay cả khi họ đang đi du lịch hoặc ở nhà.

Với gói VPN Server của Synology, NAS Synology của bạn có thể trở thành máy chủ VPN, cho phép người dùng DSM truy cập từ xa và an toàn các tài nguyên được chia sẻ trong mạng cục bộ của NAS Synology.