Synology – Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0xC1420114

Nguyên nhân: Trong quá trình tạo phương tiện khôi phục USB, nếu thư mục được gắn kết chứa bất kỳ tệp hoặc thư mục nào, nó sẽ dẫn đến mã lỗi này

ss

Giải pháp: 

Trước khi sử dụng lệnh “dism” để gắn kết một thư mục, hãy đảm bảo rằng thư mục đó không chứa bất kỳ tệp và thư mục nào.

Ghi chú:

Để biết thêm thông tin về lệnh “dism”, vui lòng tham khảo bài viết này.