Synology – Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0x80042313

Nguyên nhân: Các hoạt động quá mức trên volume có thể đã khiến I / O ghi không thể bị xóa. Vì thế,  Active Backup for Business không thể napshot cho volume và hiển thị mã lỗi này.

Giải pháp: 

Phương pháp 1: Thực hiện theo các bước bên dưới để di chuyển pagefile.sys sang volume khác.

a. Vào Windows Settings > System > About. Click System info dưới phần Related settings

1.1b. Trong System, click Advanced system settings1.2

c. Vào tab Advanced  và click Settings… dưới phần Performance

1.3

d. Vào tab Advanced  và click Change… dưới phần Virtual memory.

1.4

e. Bỏ chọn Automatically manage paging file size for all drives. Chọn ổ đĩa trong đó pagefile.sys. Chọn No paging file, và click Set.

1.5

f. Chọn một ổ đĩa khác để lưu trữ pagefile.sys, chọn System managed size, và click Set

1.6

g. Click OK and khởi động lại hệ điều hành của bạn để áp dụng các cài đặt mới.

Phương pháp 2: Thay đổi vị trí lưu trữ bản sao

a. Run cmd as administrator, và nhập lệnh vssadmin list shadowstorage để liệt kê tất cả lưu trữ shadow copy trên thiết bị.

b. Nhập từng lệnh sau một. Ở đây chúng tôi có ví dụ “volume C snapshots are saved to volume E”. Vui lòng thay thế các ký tự ổ đĩa bằng tên thực của thiết bị của bạn.

vssadmin delete shadowstorage /For=C: /On=E:
vssadmin resize shadowstorage /For=C: /On=E: /MaxSize=401MB
vssadmin delete shadowstorage /For=C: /On=E:
vssadmin add shadowstorage /For=C: /On={Vol X} /MaxSize=UNBOUNDED

Phương pháp 3: Điều chỉnh thời gian chờ cho dịch vụ shadow copy

a. Nhấp chuột phải vào Windows, click Run, và nhập “regedit”.

b. Nhập địa chỉ sau vào trường đường dẫn file

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SPP

c. Add DWORD CreateTimeout và input value “12000000”

Phương pháp 4: Hệ thống không thể napshots vì chức năng có thể bị chặn bởi phần mềm chống vi-rút. Bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa phần mềm chống vi-rút và kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa.