Synology – Cách khắc phục Active Backup for Business code 0xc1420127

Nguyên nhân: Thư mục mount là một điểm gắn kết cho các hình ảnh Windows Imaging Format (.wim) khác. Một WIM trước đó đã không được unmount kết thúc.

Giải pháp:

Nhấn Windows key + R và thực hiện lệnh sau để ngắt kết nối WIM trước đó:

Dism.exe /UnMount-Wim /MountDir:”F:\winpe\mount” /Discard

Trong lệnh này, thay thế “F” bằng ký tự ổ đĩa của bạn.