Làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ hiển thị của DSM?

Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị của DSM, vui lòng làm theo các hướng dẫn bên dưới.

Đối với người dùng thuộc nhóm quản trị viên:

  1. Đăng nhập vào DSM bằng tài khoản thuộc nhóm quản trị viên.
  2. Chuyển đến Control Panel > Regional Options > Language.
  3. Trong Display Language , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.
  4. Nhấp vào Apply để lưu cài đặt của bạn.
  5. Một dấu nhắc xác nhận xuất hiện. Nhấp vào Yes để tiếp tục. DSM sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ đã chọn sau khi làm mới trang.

Đối với người dùng không phải quản trị viên:

  1. Đăng nhập vào DSM.
  2. Chuyển đến menu Tùy chọn (biểu tượng hình người) ở góc trên bên phải màn hình DSM của bạn. Chọn Options.
  3. Trong Account , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.
  4. Nhấn OK.
  5. Một dấu nhắc xác nhận xuất hiện. Nhấp vào  để tiếp tục. DSM sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ đã chọn sau khi làm mới trang.