Có giới hạn kích thước tệp cho một tệp duy nhất được sao lưu không?

Không, không có giới hạn kích thước tệp cho một tệp được sao lưu.