Cơ chế RAID 5 là gì ?

Đây là sự cải tiến của RAID 0 do cung cấp thêm cơ chế khôi phục dữ liệu. Ngoài những ổ đĩa dùng để ghi dữ liệu, RAID 5 sẽ dùng thêm ổ đĩa nữa để chứa các bản sao dữ liệu của các ổ đĩa ghi. Phòng khi một trong số các ổ ghi bị lỗi sẽ có dữ liệu thay thế. Do đó RAID 5 sử dụng tối thiểu là 3 ổ cứng.